Top / ステージ / 原初の天界 / 召喚モンスター詳細一覧

召喚モンスター詳細一覧

原初の天界で召喚できるモンスターの一覧です。

ノーマル@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
サルビア23??4一角, 天使, 多眼, オーラ
キリト4星座210317466武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット6210428176羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
レッドリッキー7植物39099863農作物, 音符, 使い魔
チャコル8310039294天使, 二角, 多眼, オーラ
コンフェス9星座211048648武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話211449018羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア
グリーンリッキーQ植物310839983農作物, あやしい光, 使い魔
計8件

レア@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
サルビア26315726844一角, 天使, 多眼, オーラ
キリト4星座5352225456武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット65354227876羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
レッドリッキー7植物6311433763農作物, 音符, 使い魔
チャコル86344631764天使, 二角, 多眼, オーラ
コンフェス9星座5375929548武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話53907?3070?8羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア
グリーンリッキーQ植物6371834313農作物, あやしい光, 使い魔
計8件

Sレア@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
サルビア28??4一角, 天使, 多眼, オーラ
キリト4星座7715351696武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット67??6羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
レッドリッキー7植物86292?6816?3農作物, 音符, 使い魔
チャコル88695464144天使, 二角, 多眼, オーラ
コンフェス9星座7763660058武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話7793662358羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア
グリーンリッキーQ植物8??3農作物, あやしい光, 使い魔
計8件

Sレア+@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
サルビア210782072114一角, 天使, 多眼, オーラ
キリト4星座108394?6078?6武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット610??6羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
レッドリッキー7植物10??3農作物, 音符, 使い魔
チャコル810886281834天使, 二角, 多眼, オーラ
コンフェス9星座109883?7764?8武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話101013279568羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア
グリーンリッキーQ植物10??3農作物, あやしい光, 使い魔
計8件

SSレア@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
キリト4星座131101279596武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット61311150?8759?6羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
コンフェス9星座131081584938武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話131124088359羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア, 原初の魔王
計4件

SSレア+@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
キリト4星座141217595656武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット61412252104276羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
コンフェス9星座141165391628武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話141210995149羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア, 原初の魔王
計4件

レジェンド@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
キリト4星座161373199366武器持ち, 紫色, 悪魔, 使い魔, オーラ, 原初の天界
シャルロット61613835108646羽, 半人半獣, アイドル, 天使, 古代兵器, 原初の天界
コンフェス9星座1614676115228武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話1615246119609羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア, 原初の魔王
計4件

レジェンド+@原初の天界

名前位置属性種族コスト限攻限防成長スキル数,詳細
コンフェス9星座1715983125528武器持ち, 天使, 悪魔, 二角, 多眼, 呪文, オーバードライブ, 原初の天界
サリアJ神話1716606130339羽, アイドル, 浮遊, 天使, 古代兵器, 多眼, オッドアイ, ユートピア, 原初の魔王
計2件